top of page

Adatkezelési Tájékoztató


 

1. BEVEZETÉS 
 

A MÁRTA Database Kft., A Porcdoktor Kft., a MAG-GYÓGY Kft., a Daturamed Kft., a Pör János Ferenc e.v. a Pör Gergely e.v., illetve Pör János Ferencné e.v. (a továbbiakban „Szolgáltatók”, vagy „Adatkezelők”), mint Adatkezelők, magukra nézve kötelezőnek ismerik el jelen jogi közlemény tartalmát.

Adatkezelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy tevékenységükkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Szolgáltatók adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.bobital.hu és www.porcdoktor.hu  weboldalon.


Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot jelen tájékoztató tetszőleges időpontban történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesítik az érintetteket. Amennyiben kérdése van jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk a bobital@porcdoktor.hu   e-mail címünkre vagy bármely elérhetőségünk egyikére.


Adatkezelők elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltatók a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.


Az Adatkezelők az alábbiakban ismertetik adatkezelési elveiket, bemutatják azokat az elvárásokat, melyeket saját magukkal, mint adatkezelőkkel szemben megfogalmaztak és betartanak.

 

Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
2013. évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

2016/679. számú rendelet – Európai Parlament és Tanács (GDPR)

 

Szolgáltatók, mint adatkezelők adatai:

 

​ A szolgáltatók weboldalának megnevezése: www.bobital.hu  ,  www.porcdoktor.hu

 

A szolgáltató neve: MÁRTA Database Kft.
A szolgáltató székhelye: 1223 Budapest, Kistétény utca 6/A
Adószáma: 13157528-2-43

 

A szolgáltató neve: Porcdoktor Kft
A szolgáltató székhelye: 1223 Budapest, Kistétény utca 6/A
Adószáma: 12009563-2-43

 

A szolgáltató neve: MAG – GYÓGY Kft.
A szolgáltató székhelye: 3300 Eger, Knézich Károly utca 36.
Adószáma: 14593978-1-10

 

A szolgáltató neve: Daturamed Kft.
A szolgáltató székhelye: 1174 Budapest, Baross utca 18.
Adószáma: 24244228-1-42

 

A szolgáltató neve: Pör János Ferenc e.v.
A szolgáltató székhelye: 1223 Budapest, Kistétény utca 6/A
Adószáma: 68415095-1-43

 

A szolgáltató neve: Pör Gergely e.v.
A szolgáltató székhelye: 1223 Budapest, Kistétény utca 6/A
Adószáma: 68038603-1-43

 

A szolgáltató neve: Pör János Ferencné e.v.
A szolgáltató székhelye: 1223 Budapest, Kistétény utca 6/A
Adószáma: 76162424-1-43

 

​​

A szolgáltatók elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: bobital@porcdoktor.hu

A szolgáltatók levelezési címe: 1775 Budapest, Postafiók 88.


Telefonszáma: (+36) 1 780 3299

2. DEFINÍCIÓK

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3. ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Adatkezelők tevékenységeinek adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

A Szolgáltatók felhívják az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

​​

3.1. Adatkezelési Nyilatkozat

 

Érintett, a szolgáltatásunk igénybevételére való jelentkezésével elfogadja az Adatkezelési Nyilatkozatunkat, amely keretében érintett hozzájárul ahhoz, hogy egészségügyi adatai és leletei a BOBITAL Módszerrel kapcsolatban tájékoztatásában és/vagy kezelésében, illetve érintett számára a BOBITAL Módszerhez kapcsolódó szolgáltatás(ok) nyújtásának egy részében, vagy egészében részt vevő adatkezelők, adatfeldolgozók, szakemberek és orvosok, valamint egészségügyi dolgozók részére kiadásra kerülhetnek, megismerhetők, kezelhetők, illetve elküldhetők annak érdekében, hogy a rendelkezésükre bocsájtott egészségügyi adatok és leletek alapján érintett BOBITAL Módszerre való alkalmasságát megállapítsák.

Érintett tudomásul veszi és elfogadja, hogy a személyes konzultáción, vagy a távkonzultáció alkalmával a BOBITAL Módszerrel kapcsolatban tájékoztatást nyújtó személyek nem végeznek orvosi tevékenységet.

 

3.2. Online kapcsolattartással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:
az érintettek nyilvántartása, azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról, valamint az érintettek kérdéseinek megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése. Érintett jogosult e hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelési tevékenység jogszerűségét.

A kezelt adatok köre:
azonosítószám, név, telefonszám, e-mail cím, cégnév, számla cím, posta cím, a felhasználó számítógépének IP címe, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termékek/szolgáltatások, a vásárlás értéke), a fizetési és szállítási mód, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, az érintett üzenetének tartalma, érintett által megadott egészségügyi adatok.

Az adatkezelés időtartama:
A vásárlásokkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8, azaz nyolc év.

Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (5) bekezdésének b) pontja.

 

3.3. Szolgáltatás(ok) értékesítése

Az adatkezelés célja:
a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról, az érintett jelentkező számára árajánlat adása, díjbekérő és a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb információk elküldése

Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása. Érintett jogosult e hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelési tevékenység jogszerűségét.

A kezelt adatok köre:
azonosítószám, név, telefonszám, e-mail cím, cégnév, számla cím, posta cím, a felhasználó számítógépének IP címe, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termékek/szolgáltatások, a vásárlás értéke), a fizetési és szállítási mód, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, az érintett üzenetének tartalma, érintett által megadott egészségügyi adatok.

Az adatkezelés időtartama:
A vásárlásokkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8, azaz nyolc év.

 

 

3.4. Részletes tájékoztatás kérése

Az adatkezelés célja:
A jelentkezők számára a nyújtott szolgáltatásról, vagy szolgáltatásokról részletes információ nyújtása telefonon, írásos dokumentáció eljuttatása elektronikus, vagy postai úton.

Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása. Érintett jogosult e hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelési tevékenység jogszerűségét.

A kezelt adatok köre:
név, telefonszám, e-mail cím, postai cím, érintett által megadott egészségügyi adatok, konzultációs időpont

Az adatkezelés időtartama:
A vásárlásokkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8, azaz nyolc év.

 

 

3.5. Szűrés igénybe vételével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:
Az érintett számára ízületi porckopás – szűrés szolgáltatás nyújtása

Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása. Érintett jogosult e hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelési tevékenység jogszerűségét.

A kezelt adatok köre:
név, telefonszám, e-mail cím, számlázási név, irányítószám, település, hely megnevezése és száma, megjegyzésként elküldött adatok, egészségügyi adatok, egészségügyi leletek, számlázási adatok, fizetési módra vonatkozó adatok, megrendelt, illetve teljesített szolgáltatásokra vonatkozó adatok, jelszó, panaszokkal, jogi eljárásokkal kapcsolatos adatok, postai cím, lakcím

Az adatkezelés időtartama:
Érintett és Adatkezelő közötti jogviszony alapján Adatkezelőt terhelő összes jogi kötelezettség megszűnésétől számított 8, azaz nyolc év.

 

​​

4. SÜTIK (Cookie) KEZELÉSE

A bobital.hu és porcdoktor.hu weboldal megtekintése esetén, annak hatékonyabb szolgáltatásnyújtása érdekében "sütik" (cookie) kerülnek elhelyezésre a honlapra látogatók számítógépén. Adatkezelők a bobital.hu és porcdoktor.hu weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-jait használják. Süti a honlapra látogató böngészőjén keresztül annak merevlemezére kerülő információs fájl, mely a honlapra látogató későbbi azonosítására szolgál. Ez a fájl konkrét információkat ad meg a honlap korábbi használatával kapcsolatban. Ezek az információk nem alkalmasak az igénybe vevő személyének azonosítására, csak az igénybe vevő gépének felismerésére.

 

Adatkezelők a honlapról begyűjtött süti-információk segítségével, követni tudja az új és ismételt látogatók számát, valamint belső elemzéseket tud készíteni a felkeresett oldalakról, így jobban megismerheti a használati szokásokat. Lehetősége nyílik információkat elemezni, hogy ezzel is elősegíthesse a honlap szolgáltatásainak fejlesztését és javítását.

 

Az adatkezelés célja:
Az érintettek egymástól való megkülönböztetése, az oldal felhasználói munkameneteinek azonosítása, illetve az annak során megadott adatok tárolása.

Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása. Érintett jogosult e hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelési tevékenység jogszerűségét.

A kezelt adatok köre: látogatási dátum és időpont, valamint a látogató IP címe

 

Az adatkezelés időtartama:
A honlapra látogatók látogatásának befejezéséig, illetve maximum 30 napig.

 

 

Sütik törlése

 

A legtöbb böngésző alapértelmezésében automatikusan elfogadja a sütiket, de a honlapra látogató a böngészőjében módosíthatja a beállításokat, lehetősége van a sütik elutasítására, törlésére vagy arra, hogy szelektíven csak bizonyos sütiket fogadjon el. Abban az esetben azonban, ha kikapcsolja a sütiket, előfordulhat, hogy a honlap bizonyos szolgáltatásait nem tudja használni, vagy bizonyos oldalak nem fognak megfelelően megjelenni. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A bobital.hu és porcdoktor.hu weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban az Adatkezelőkkel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a bobital.hu és porcdoktor.hu weboldalra látogató számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a bobital.hu és porcdoktor.hu weboldalra látogatónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

A bobital.hu és porcdoktor.hu weboldal külső (nem az adatkezelők vagy adatfeldolgozók által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért az Adatkezelők minden felelősséget kizárnak.

Személyes adat gyűjtésére és kezelésére, valamint az adott bobital.hu és porcdoktor.hu weboldalra látogatóval történő felhasználására és beazonosítására nem kerül sor.

A Facebook által elhelyezett cookie-król, azok letiltásáról a következő címen kaphat bővebb információt:
https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/

 

Google által elhelyezett sütik (cookie) 

 

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics a bobital.hu és porcdoktor.hu weboldalra látogató számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi bobital.hu és porcdoktor.hu weboldalon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a bobital.hu és porcdoktor.hu weboldalra látogató önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban teljesen nem zárható ki.

A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google az Adatkezelők megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a bobital.hu és porcdoktor.hu hu weboldal használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen az Adatkezelők felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.

A Google Analytics analitikai célú cookie-kat (sütiket) használ. A Google Analytics által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs

A Google által használt sütikről (cookie) további információ a következő weblinken tekinthető meg:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu

5. AZ ADATKEZELŐK ÜGYFÉL-LEVELEZÉSE

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelőkkel.

Az Adatkezelők a beérkezett e-maileket és a honlapokon elhelyezett űrlap segítségével küldött üzeneteket a küldő nevével, e-mail címével, számítógépének IP címével és más, önként megadott személyes adatával bizalmasan kezelik, az ügyek visszakereshetősége érdekében tárolják azokat, amíg azt szükségesnek ítélik meg.

 

6. ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

 

6.1. Tájékoztatási és hozzáférési jog

 

Érintett jogosult arra, hogy Adatkezelők által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse továbbá arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Érintett ez irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni Adatkezelők részére és az igényelt adatokat írásban (elektronikusan vagy postai úton megküldött levélben) adja meg Adatkezelő, szóbeli tájékoztatást ezzel összefüggésben nem ad. Ha érintett elektronikus úton nyújtotta be kérelmét, akkor az információk is elektronikus úton kerülnek közlésre, kivéve, ha érintett kifejezetten másként kéri.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:

 • kezelt adatok körének meghatározása,

 • adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,

 • adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,

 • adatforrás megjelölése.

Adatkezelő a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítja az Érintett részére. Az Érintett által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az Érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a 6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 8. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

6.2. Adatok helyesbítéséhez való jog

 

Érintett kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintett által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve elvégzi a hiányos adatok kiegészítését az Érintett által megjelölt és megadott tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet ezen címzettek adatairól is tájékoztatást kaphat, amennyiben ezt írásban kérelmezi.

6.4. Törléshez, elfeledtetéshez való jog

 

Érintett kérésére az Adatkezelő  indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbiakban meghatározott indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte

 2. érintett  visszavonja az adatkezeléshez való hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

 3. érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre

 4. érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik

 5. A személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli

 6. A személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
   

Az Érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés mindenképp szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából

 2. népegészségügy területét érintő közérdek alapján

 3. a közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést

 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
   

Adatkezelő, ha nyilvánosságra hozott olyan adatot, amelyet törölni köteles, Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében – az elérhető technológia és megvalósítási költségek ésszerű határokon belüli figyelembe vétele mellett -, hogy tájékoztasson más adatkezelőket és adatfeldolgozókat a náluk fellelhető, törölni szükséges adatok megsemmisítéséről.

 

 

6.5. Adatkezelés korlátozásához való jog

 

Érintett jogosult arra, hogy írásban benyújtott kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbi esetek valamelyike fennáll:

 1. Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

 3. Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

 4. Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben
   

Adatkezelő tájékoztatja Érintettet abban az esetben, amikor az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül.

 

 

6.5. Adathordozhatósághoz való jog

 

Érintett jogosult arra, hogy Adatkezelő rendszereiből a reá vonatkozó, általa megadott személyes adatait megszerezhesse és felhasználhassa saját céljaira, más szolgáltatókon keresztül. Minden esetben ez a jogosultság, kizárólag Érintett által átadott adatokra vonatkozik, egyéb adatok hordozhatóságára – például statisztikai, tranzakciós, vagy egyéb adatok – nincs lehetőség.

Ez a jog akkor illeti meg Érintettet, ha az adatkezelés Érintett hozzájárulásán, illetve Érintettel kötött szerződésen alapul.

Az Érintett a rá vonatkozó, Adatkezelő rendszerében megtalálható személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Adatkezelő rendszerében

jogosult más adatkezelőhöz továbbítani

 

Érintett az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet Adatkezelő felé kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti, amely tartalmazza Érintett egyértelmű azonosítására alkalmas adatait abból a célból, hogy valóban az arra jogosult Érintett kíván élni e jogával.

E jog gyakorlása Érintett részéről nem jár automatikusan az adatnak az Adatkezelő rendszereiből való törlésével, így Érintett e jogának gyakorlását követően is használhatja Adatkezelő szolgáltatásait. Csak abban az esetben kerül törlésre adat, ha azt az Érintett kifejezetten kéri.

6.6. Tiltakozáshoz való jog

 

Az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, illetve az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Abban az esetben, ha Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban e célból Adatkezelő nem kezeli.

Az Érintett tiltakozását írásban - emailben vagy postai úton – tudja benyújtani Adatkezelő felé.

Érintettet ugyanakkor nem illeti meg a tiltakozás jog abban az esetben, amikor az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat érdekében, vagy olyan egyéb kényszerítő erejű jogos okból fakadóan van szükség, amelyek elsőbbséget élveznek Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igényekkel kapcsolatos előterjesztéshez, érvényesítéshez, védelemhez kapcsolódnak.

 

 

7. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.


Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.


Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőket.


A Szolgáltatók a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adnak ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

8. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Tárhely-szolgáltató adatai:
Név: KEYWEB AG.
Székhely: Neuwerkstrasse 45/46 | D-99084 Erfurt
Elérhetőség: info@keyweb.de


Tartalom-szolgáltató adatai:
Név: WIX.com Ltd.
Székhely: PO box 40190 San Francisco, CA United States
Elérhetőség: support@wix.com

 

Bankkártyás fizetés:
Név: CIB Bank Zrt. Székhely: 1027, Budapest, Medve utca 4-14.
Elérhetőség: 

 

Adatkezelők fenntartják a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor adnak egyedi módon tájékoztatást.

 

8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:


Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: (+36) 1 391 1400
Fax: (+36) 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 

 

 

9. ADATBIZTONSÁG

 

​Adatkezelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy gondoskodnak az adatok biztonságáról. Kialakítják, bevezetik és alkalmazzák mindazokat az eljárási szabályokat, technikai, szervezési intézkedéseket, eszközöket, melyek által biztosított a rögzített és kezelt és tárolt adatok védettsége, törlés, megsemmisülés és jogosulatlan hozzáféréssel szembeni védelme. Ezen felül minden olyan harmadik felet, aki az Érintett jóváhagyásával rögzített, kezelt, tárolt adatokhoz hozzáfér, értesítenek, hogy tegyenek eleget a megfelelő adatkezeléssel kapcsolatos követelményeknek.

 

Adatkezelők mindent megtesznek annak érdekében, hogy az általuk rögzített, kezelt és tárolt adatokhoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá, jogosulatlan felhasználók ne módosíthassák, ne törölhessék, ne hozhassák nyilvánosságra azokat, illetve hogy az adatok ne sérüljenek és ne semmisüljenek meg. Érintett jóváhagyásával kezelt adatokat annak megismerésére nem jogosult harmadik fél számára nem adnak át.

Érintett tudomásul veszi és elfogadja, hogy személyes és egészségi állapotával kapcsolatos adatainak megadása esetén – annak ellenére, hogy Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, vagy azok megismerésének megakadályozására – az általa megadott adatok védelme teljes mértékben nem garantálható. Ezért Adatkezelők erőfeszítései ellenére bekövetkező jogosulatlan hozzáférés, vagy adatmegismerés esetében Adatkezelők nem felelősek Érintett által ilyen módon megadott adatok megszerzéséért, vagy bármilyen módú jogosulatlan megismeréséért, vagy felhasználásáért és az ezen okokból fakadóan keletkezett bármilyen jellegű kárért.

Érintett adatbiztonságát növelheti azzal, hogy nyilvános helyen, közös számítógépek használata során, az interneten végzett műveletei végeztével mindenképpen kijelentkezik adott weboldalról. Továbbá legyen körültekintő, hogy számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak a nevében különféle tranzakciókat bonyolítani és adatmegadáskor – főleg nyilvános helyen – bevitt adatait ne figyelhessék ki, ne rögzíthessék azokat.

 

 

Minden jog fenntartva!

Budapest, 2018.május 25.

Adatkezelesi tajekoztato
bottom of page